10 måter du som skogeier kan hjelpe med å forebygge skogbrann 


Som skogeier spiller du en avgjørende rolle i å forebygge skogbranner og bevare sikkerheten til skogen din. Her er noen tiltak du kan gjøre for å redusere risikoen for skogbrann:  
 


1) Bruk varslingsmateriell
Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Vi anbefaler å sette opp skogbrannplakater i stikryss, parkeringsplasser, bålplasser eller innfallsporter til skogen for å minne om det generelle bålforbudet. Når det er ekstra stor skogbrannfare, kan du bruke eget varslingsmateriell for å informere om dette.  

2) Vær forberedt på rask og sikker varsling
Jo raskere du får varslet brannvesenet og jo mer presis beskrivelse du kan gi, jo raskere kan de komme til stedet. Last ned appen Hjelp 113, og ha sikringsradio tilgjengelig når du ferdes utenfor mobilsignal i perioder med stor skogbrannfare. Legg til rette for at andre kan gi presis varsling ved å henge opp nødplakater med koordinater på oppslagstavler, stikryss, hytter, osv. – spesielt der det ferdes mye folk.

3) Gjør deg kjent på egen eiendom 
At du har kjennskap til eiendommen din og området rundt er svært nyttig for brannvesenet ved en eventuell skogbrann. Konkrete ting som best adkomstvei for brannbil, hvor det finnes tilgang på vann, naturlige begrensningslinjer som bekker og veier, terrenget og skogtype er informasjon brannvesenet har behov for i planlegging av slokkearbeidet. Her er også skogbruksplanen din et nyttig hjelpemiddel.  

4) Vedlikehold av skogsveier
Hold skogsveier godt vedlikeholdt og tilgjengelige for nødetater i tilfelle brann. Veier kan også fungere som branngater ved en brann. Ved å rydde vegetasjon langs veiene blir funksjonen som branngate utvidet og mer effektiv.  

5) Forebyggende skogbehandling 
Et aktuelt tiltak i skogbehandlingen i områder hvor det er stor risiko, kan være å etableringer belter av løvskog med 50 meters bredde, som fungerer som begrensningslinjer. I skog med svært stor risiko kan det være aktuelt å hogge branngater, eller utvide allerede etablerte veier og kraftlinjer. Et mindre inngripende tiltak er å bredde ut naturlige begrensningslinjer som bekkedaler og sig, med mer løvskog i kantsonene.

6) Følg med på skogbrannfareindeksen
Hold deg oppdatert om værforholdene og varslene om brannfare. Vær spesielt oppmerksom på tørre og vindfulle perioder, da disse forholdene kan øke risikoen for brann. Du finner indeks for skogbrannfare her.

7) Vær oppmerksom på tordenvær og lyn
Lyn er den vanligste naturlige årsaken til skogbrann og kan dessverre ikke forebygges, men ved å oppdage branntilløpet tidlig kan du unngå at det utvikler seg til en stor skogbrann. Du kan følge med på MET sin varsling for lyn her.

8) Opplæring og beredskap
Gi opplæring til de som jobber på skogeiendommen om brannforebygging og beredskap. Det er viktig å utarbeide en beredskapsplan som inkluderer evakueringsrutiner, nødnumre, møtested og hvor det finnes relevant utstyr. Følg retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen.   

9) Oppfølging ved skogsdrift 
Sørg for at entreprenør følger Retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen og har beredskapspakke på skogsmaskinene

 

10) Ha beredskapsmateriell tilgjengelig
Det kan ta lang tid før brannvesenet når frem til en skogbrann. Med riktig utstyr tilgjengelig, kan små branner slokkes før de får utviklet seg til store skogbranner. Les mer om dette her.

Skjermbilde 2024-02-04 kl. 14.27.28

5 gode tips

Hva skal du gjøre hvis du oppdager en skogbrann? Vi har samlet gode råd her.

Teaser bedredskap int

Varslingsmateriell

Her får du fem grunner til hvorfor varslingsmateriell er lurt når det er skogbrannfare.

Teaser beredskap int

beredskapsmateriell

En beredskapspakke gjør det mulig å slokke mindre branntilløp, før de utvikler seg.